ASV RC30 / POLARIS ASL300 / ASV PT30 DRIVE MOTOR SHAFT & SPROCKET KIT